THE BODY OF THE VOICE, THE VOICE OF THE BODY | 19-24 October, Power Station, Porto